تاريخ : شنبه 9 دی1391 | 8:48 بعد از ظهر | نویسنده : حسین نجاریان
سلام خوش آمديد

************** 

 حاصل  بي حاصلي هاي من

پيش كش قدمهاي   سبزتانتاريخ : دوشنبه 27 آذر1391 | 4:38 بعد از ظهر | نویسنده : حسین نجاریان
ای عشق عاشق کن مراباهربهانه


تاريخ : شنبه 22 شهریور1393 | 2:5 بعد از ظهر | نویسنده : حسین نجاریان

تاازكنارم آن بت آئينه روبرفت

ديگرمرا زدل هوس گفتگوبرفت

ازبس گريستم زفراقش ميان جمع

آب ازسرم گذشت زكف آبرو برفت

ميخواستم كه سيرببينم رخش ولي

سيل سرشك راه نظربست واوبرفت

ديوانه تردلي چودل من به شهرنيست

آوازه جنون دلم كوبه كوبرفت

اي روزگارديده بينا مراچه سود

آن يارنازنين دگر ازپيش روبرفت

داني چگونه دورجواني تمام شد

چون آب جوبيامدوچون آب جوبرفت

ماندم چگونه شرح شب زلف اودهم

آن شام تار رفت ولي موبه موبرفت

سالك زغصه بلبل طبعم فسرده است

وزگلشن تخيل من رنگ وبو برفت

39/1/61تاريخ : شنبه 22 شهریور1393 | 2:3 بعد از ظهر | نویسنده : حسین نجاریان

هرشب من ودلي كه به غم گشته مبتلا

تاصبح ميكنيم بدرگاه حق دعا

دل خون وديده خون ومن خسته مانده ام

بين دوبحرخون چكنم تاشوم رها

خون دلم زديده بدامان روانه است

اين سيل عاقبت بكند هستي مرا

درحيرتم جواب خداراچه ميدهد

آن كونداشت حرمت ياران آشنا

درديست دردعشق كه شيرين ترازشفاست

عاشق نباشد آنكه رود در پي دوا

عاشق كسي بودكه نداردخبرزخويش

درراه دوست جان گرامي كند فدا

عاشق كسي بودكه ببندد زشكوه لب

گرچه شود زدوست بر او ناروا روا

دارم دلي شكسته ترازرنگ ماهتاب

سازاست ظاهرش ولي افتاده ازصدا

سالك صله زنظم پريشان طمع مدار

بااين غزل شدي تو سزاوارناسزا

19/6/91تاريخ : شنبه 22 شهریور1393 | 1:59 بعد از ظهر | نویسنده : حسین نجاریان

حرمت مردم افتاده نگه بايد داشت

قرب سجاده به صد جاده نگه بايد داشت

طلب وصل اگرميكني ايدل هشدار

ديده بهرطلب آماده نگه بايد داشت

بي وضوجانب ميخانه نمي بايدرفت

احترام سبوو باده نگه بايد داشت

خواهي ارنقش پذيرد دلت ازجلوه يار

دل زهرنقش دگرساده نگه بايد داشت

هرچه ازدوست رسد مصلحتي هست درآن

پاس انعام خدا داده نگه بايد داشت

آفت جود وكرم منت صاحب كرم است

حاتما چهره بگشاده نگه بايد داشت

محرم كعبه جانانه شدن آسان نيست

ازتعلق دل آزاده نگه بايد داشت

سالك ازخويش مدان صنعت درسفتن را

شان اين دولت بنهاده نگه بايد داشت

39/6/22تاريخ : شنبه 15 شهریور1393 | 11:28 قبل از ظهر | نویسنده : حسین نجاریان
اي حريم حرمت قبله گه وقبله نما

بسته احرام دلم بهر طواف تورضا

به غبارسركويت به دو عالم ندهم

منصب خاك نشيني سركوي تورا

كاش ميشد كه شودقسمت من پيش ازمرگ

كفشداري حرم جاروي ايوان طلا

پادشاهابه بلنداي مقامت نرسد

شهپرفكرت وشهباز خيال شعرا

اي شده سايه نشين قدسروت خورشيد

برتوزيبنده بودخلعت تسليم ورضا

برسليمان نبي فخركند مورضعيف

گرشودشامل الطاف معين الضعفا

اي سكندرتو نبر بيهده رنج ظلمات

از سناباد رضا كن طلب آب بقا

چشم دل بازكن اي زائركوي رضوي

فاش وبي پرده ببين جلوه اي ازعرش خدا

چشم دل بازكن وخيل ملك را بنگر

درطواف حرم قدس غريب الغربا

اي امامي كه رئوفي وكرامت داري

شده آهوي دلم معتكف كوي شما

اي اباصلت تودر زهدوعبادت بوذر

مثل سلمان شده مشهورجهان درتقوا

دعبل نامورت همچوفرزدق بس شعر

كرده درمنقبت آل پيمبرانشا

لب فروبند زاوصاف رضااي سالك

قطره رانيست توانائي وصف دريا

14/6/93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اي حريم حرمت قبله گه وقبله نما

بسته احرام دلم بهر طواف تورضا

به غبارسركويت به دو عالم ندهم

منصب خاك نشيني سركوي تورا

كاش ميشد كه شودقسمت من پيش ازمرگ

كفشداري حرم جاروي ايوان طلا

پادشاهابه بلنداي مقامت نرسد

شهپرفكرت وشهباز خيال شعرا

اي شده سايه نشين قدسروت خورشيد

برتوزيبنده بودخلعت تسليم ورضا

برسليمان نبي فخركند مورضعيف

گرشودشامل الطاف معين الضعفا

اي سكندرتو نبر بيهده رنج ظلمات

از سناباد رضا كن طلب آب بقا

چشم دل بازكن اي زائركوي رضوي

فاش وبي پرده ببين جلوه اي ازعرش خدا

چشم دل بازكن وخيل ملك را بنگر

درطواف حرم قدس غريب الغربا

اي امامي كه رئوفي وكرامت داري

شده آهوي دلم معتكف كوي شما

اي اباصلت تودر زهدوعبادت بوذر

مثل سلمان شده مشهورجهان درتقوا

دعبل نامورت همچوفرزدق بس شعر

كرده درمنقبت آل پيمبرانشا

لب فروبند زاوصاف رضااي سالك

قطره رانيست توانائي وصف دريا

14/6/93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اي حريم حرمت قبله گه وقبله نما

بسته احرام دلم بهر طواف تورضا

به غبارسركويت به دو عالم ندهم

منصب خاك نشيني سركوي تورا

كاش ميشد كه شودقسمت من پيش ازمرگ

كفشداري حرم جاروي ايوان طلا

پادشاهابه بلنداي مقامت نرسد

شهپرفكرت وشهباز خيال شعرا

اي شده سايه نشين قدسروت خورشيد

برتوزيبنده بودخلعت تسليم ورضا

برسليمان نبي فخركند مورضعيف

گرشودشامل الطاف معين الضعفا

اي سكندرتو نبر بيهده رنج ظلمات

از سناباد رضا كن طلب آب بقا

چشم دل بازكن اي زائركوي رضوي

فاش وبي پرده ببين جلوه اي ازعرش خدا

چشم دل بازكن وخيل ملك را بنگر

درطواف حرم قدس غريب الغربا

اي امامي كه رئوفي وكرامت داري

شده آهوي دلم معتكف كوي شما

اي اباصلت تودر زهدوعبادت بوذر

مثل سلمان شده مشهورجهان درتقوا

دعبل نامورت همچوفرزدق بس شعر

كرده درمنقبت آل پيمبرانشا

لب فروبند زاوصاف رضااي سالك

قطره رانيست توانائي وصف دريا

14/6/93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ : دوشنبه 6 مرداد1393 | 2:47 قبل از ظهر | نویسنده : حسین نجاریان

من گرچه خطاکاروبدم یاالله

ازدرگه خود مکن ردم یاالله

شرمنده ام ازگناه خودياغفار

گفتي كه بيا من آمد م یاالله

10/5/91/یازدهم رمضان المبارک 1433

.................

یارب به محمد وعلی وزهرا

جان حسن وبه خامس آل عبا

مهمان تواییم وشب قدراست امشب

ازلطف وکرم ببخش جرم ما را

31/5/90

..............

يارب زكرم عذرِگناهم بپذ ير

افتا ده به گردا ب غمم د ستم گير

ازبسكه مراهست خطا وتقصير

ترسم نكند ذ كرودعا يم  تا ثير

5/رمضان/1392

...........

فرياد فرياد زنفس كافركيشم

كزسركشيش هميشه درتشويشم

صدحيله بكاربستم ورام نشد

ماندم كه دگرچه حيله اي انديشم

 

5رمضان1392

يارب به جمال خويش مفتونم كن

ازدايره وجود بيرونم كن

بين من وتواين تن خاكيست حجاب

برگيرحجاب ،غرقه درخونم كن

20/2/93

سرگشته وادي غمم ياالله

ازبي بصري راه ندانم ازچاه

تنها به تواميدعنايت دارم

لاحول ولاقوه الاباالله

3/3/93

يارب توبه حال دل من آگاهي

بيچاره ام وبكف ندارم آهي

عمرم بسرآمد ونرفتم بيرون

ازورطه حقد وحسد وخود خواهي

3/3/93

هرلحظه صداي ربنا ميآيد

ازسبزه وگل بوي خداميآيد

ازحنجرۀ هرچه نهان وپيداست

گلبانگ مناجات ودعاميآيد

3/3/93

ايكه گرديدي اسيرنخوت وكبروريا

خودپرستي را رهاكن درحريم كبريا

هست عالم محضرحق ازگنه پرهيزكن

ازرگ گردن بود نزديكترباماخدا

3/3/93

هرلحظه صداي ربنا مي آيد

آواي خوش خداخدا مي آيد

گرگوش دلت باز نمائي شنوي

گلبانگ مناجات ودعا مي آيد

17/4/93

جانا دل خود خانه بيگانه مكن

جزدوست كسي محرم اين خانه مكن

دروازه دل را بروي غيرببند

اغيارمقيم ملك جانانه مكن

17/4/93

بي اذن توگُل زگِل نخواهد روييد

 

بي عشق تومُل به خُم نخواهدجوشيد

 

اي عشق وگُل ومُل وگِل وخُم به ازل

 

ازپرتويك اشاره ات گشته پديد

23/4/93

فرصت كم است درپي خوبي شتاب كن

خودرا بري زهرعمل ناصواب كن

عالم سراي معرفت ومحضرخداست

درمحضرخدا زگناه اجتناب كن

25/4/93

خواهي كه قبول حق شودصوم وصلوات

بگشوده شود بروي توباب نجات

ازسرسويداي دل خود بفرست

برخاتم انبيامحمد صلوات

26/4/93

برخيزكه درسحرمناجات كنيم

روجانب آن قبله حاجات كنيم

تاچندبخواب غفلت وبي خبري

وقت است كه باخداملاقات كنيم

26/4/93

يارب زكرم عذرگناهم بپذير

افتاده به گرداب غمم دستم گير

اي صاحب عفووبخشش وجودوسخا

بگذرتوازاين عبد سرا پا تقصير

1/5/ 93تاريخ : یکشنبه 5 مرداد1393 | 1:10 بعد از ظهر | نویسنده : حسین نجاریان
بهرخودسازي مهيا شوكمال اين است وبس

قطره گي بگذارودريا شوكمال اين است وبس

دل بكن ازخاك تاافلاك مآوايت دهند

پاكدامن چون مسيحاشوكمال اين است وبس

گرشوي موساصفت عالم شود سينا تورا

مست ميناي تجلا شوكمال اين است وبس

غنچه بايد گل شود تاعطرافشاني كند

مهرباني را شكوفا  شوكمال اين است وبس

باتوكل برخدا بشكن بت نفس وهوا

فارغ ازآيا واما شوكمال اين است وبس

شيعه مولاعلي بودن كه باگفتارنيست

تابع كردارمولاشوكمال اين است وبس

دردل شب بي ريا روكن بدرگاه خدا

بندگي بنماوآقاشوكمال اين است وبس

مثل ابرنوبهاران ازسررحمت ببار

باعث احياي دنياشوكمال اين است وبس

باسلامي مي توان درقلب مردم جاگرفت

سعي كن محبوب دلهاشوكمال اين است وبس

چشم سرراحفظ كن تاچشم دل بينا شود

چون اويس ازقلب بينا شوكمال اين است وبس

سالك ازاشعارخودچشم صله داري اگر

ذاكرمولا وزهرا شوكمال اين است وبس

27/4/93

 تاريخ : یکشنبه 5 مرداد1393 | 1:9 بعد از ظهر | نویسنده : حسین نجاریان

درسينه غمي دارم وگفتن نتوانم

دردي است به جانم كه نهفتن نتوانم

ازناكس وكس بس سخن سرد شنيدم

ديگربخدا تا ب شنفتن نتوانم

دل تنگ وفضا تنگ ومرا دست ونفس تنگ

با اين همه غم قافيه سفتن نتوانم

اي شب سحرت را سربا لين من آور

بيمار پريشانم وخفتن نتوانم

گفتم شبي اي غنچه شكوفا نشدي گفت

درسايه ي بيداد شكفتن نتوانم

سالك سخن نغز برآيد زد ل شاد

من با د ل آزرده كه گفتن نتوانم

29/4/6تاريخ : یکشنبه 5 مرداد1393 | 12:52 بعد از ظهر | نویسنده : حسین نجاریان

دلم خورده شكستي سخت درپيكا ر چشم تو

خدا را با كه گويم قصۀ رفتا ر چشم تو

كماني را كه آوردي به جبهه تازگي دارد

تهمتن هم زپا مي افتداز پيكا ر چشم تو

دوخورشيداست جاي چشم زيرقوس ابرويت

شود هرشورچشمي كوربا ديدا ر چشم تو

چومعبدهاي شرقي رمز و را ز آسمان دارد

شده نرگس اسيرمعجز معما ر چشم تو

دل يك شهرگشته زائ ر كوي توچون هدهد

نوشته منطق الطيري دگرعطا ر چشم تو

د ر دكان يوسف بسته شد تاچشم بگشودي

بنازم برتو و بر رون ق بازا ر چشم تو

ببايد شهرزادي باهزارويك شب ديگر

كه گويدقصۀ جادوگر بيما ر چشم تو

اگراستادصورتگرزندعكست به دروازه

تمام روميان زنگي كند آثارچشم تو

ازاين كوچه گذشتن سرشكستن هم زپي دارد

نوشته باخط خوانا روي ديوا ر چشم تو

دمادم نعرۀ مستانه ميآيد ز هرسوئي

ازآن ترسم جهان برهم زند اطوا ر چشم تو

كمال الملك درسرداشت نقشي ازتوپرداز

ولي نگذاشت طعم قهوۀ قاجا ر چشم تو

بده دردست سالك صدقلم هفتاد من كاغذ

كه سازد مثنوي تازه ازاسرا ر چشم تو

33/3/3تاريخ : یکشنبه 5 مرداد1393 | 1:13 قبل از ظهر | نویسنده : حسین نجاریان

افسوس كه كارم دگرازكارگذشته است

د يرآمد ي وفرصت ديدارگذشته است

تنها قدمي بيش ازاين روزنمانده است

خورشيد دگرازسر د يوارگذشته است

اي داروي زخم جگر سوخته برگرد

اميد به بهبودي بيمارگذشته است

تامصر چمن دستخو ش با د خزان شد

ازيوسف گل گرمي بازارگذشته است

پوشانده گل يخ گذ ر عاطفه هارا

نوروزازاين كوچه نه انگارگذشته است

دنياست مسافركدۀ آمد وشدها

بسياركسان آمده بسيارگذشته است

نازم سخن عشق كه درعين لطافت

آوازه اش ازگنبد دوارگذشته است

سالك چه نشستي كه تورا قافلۀ عمر

تا چشم كني باز سبكبارگذشته است

39/2/22تاريخ : یکشنبه 29 تیر1393 | 1:7 بعد از ظهر | نویسنده : حسین نجاریان

روزی ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﺍﺯ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﺵ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻪ .
ﺧﯿﻠﯽ ﺍﻭﻧﻮ ﺻﺪﺍ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﻭ ﺳﺮﻭ ﺻﺪﺍ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ .
ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻣﻬﻨﺪﺱ 10 ﺩﻻﺭ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻩ ﭘﺎﯾﯿﻦ ( ﺗﺎﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﺎﻻ ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻪ ).
ﮐﺎﺭﮔﺮ 10 ﺩﻻﺭ ﺭﻭ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺭﻩ ﻭ ﺍﻭﻧﻮ ﺗﻮﺟﯿﺒﺶ ﻣﯿﺬﺍﺭﻩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻ ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ .

ﺑﺎﺭﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺱ 50 ﺩﻻﺭ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻ ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﻮﻝ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺍﻭﻣﺪﻩ، ﭘﻮﻟﻮ ﻣﯿﺬﺍﺭﻩ ﺗﻮ ﺟﯿﺒﺶ .

ﺑﺎﺭ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺳﻨﮓ (ﮐﻮﭼﮑﯽ) ﺭﻭ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻩ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭ ﺳﻨﮓ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺎﺭﮔﺮ .
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺳﺮﺷﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﺑﺎﻻ ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﮐﺎﺭﺷﻮ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻪ ﻭ ﺣﺮﻓﺎﺷﻮ ﺑﺎﻫﺎﺵﻣﯿﺰﻧﻪ .

ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ، ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻪ ﺍﻣﺎ ﻣﺎ ﺳﭙﺎﺱ ﮔﺬﺍﺭ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .
ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﻮﻥ ﻣﯿﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮐﻮﭼﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻧﺪ،ﺩﺭ ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﻭﯼ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﯾﻢ .
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺳﺖ؛ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﻣﺎﻥ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺳﯿﺪ،ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﭙﺎﺱ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻥ ﺑﯿﻔﺘﺪتاريخ : یکشنبه 29 تیر1393 | 12:56 بعد از ظهر | نویسنده : حسین نجاریان

ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻥ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﻗﺎ ﺗﻮﯼ ﺍﻧﺒﺎﺭﯼ ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﻣﺎ ﯾﻪ ﻣﺎﺭ ﻫﺴﺖ

ﺍﻭﻥ ﺑﺪﺑﺨﺘﺎ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﻮ ﺯﯾﺮ ﻭ ﺭﻭ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﺳﺎﯾﻠﻮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺑﯿﺮﻭﻥ

ﺁﺧﺮ ﺳﺮ ﻫﯿﭽﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﮑﺮﺩﻥ و رفتن

ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻢ ﺁﻗﺎﯼ ﻓﻼﻧﯽ ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﻣﺎﺭ ﺩﯾﺪﯼ ؟

ﻣﯿﮕﻪ : ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺍﻧﺒﺎﺭﯼ ﺭﻭ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻢ ﺩﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮﺩﻡ

ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ icon smile اس ام اس جدید و خنده دار آذر 92 )تاريخ : چهارشنبه 1392/09/27 | | كپي بردار و گردآوري : بابا حسين | GetBC(3053); آرشیو نظرات

آهو خیلی خوشگل بود. یک روز پری سراغش آمد و بهش گفت: آهوجون! دوست داری

شوهرت چه جور موجودی باشد؟
آهو گفت: یه مرد خونسرد و خشن و زحمتکش. پری آرزوی آهو را برآورده کرد و
آهو با یک الاغ ازدواج کرد. شش ماه بعد آهو و الاغ برای طلاق سراغ حاکم
جنگل رفتند.
حاکم پرسید: علت طلاق؟
آهو گفت: توافق اخلاقی نداریم، این خیلی خره.
حاکم پرسید: دیگه چی؟
آهو گفت: شوخی سرش نمی شه، تا براش عشوه میام جفتک می اندازه.
حاکم پرسید: دیگه چی؟
آهو گفت: آبروم پیش همه رفته، همه میگن شوهرم حماله.
حاکم پرسید: دیگه چی؟
آهو گفت: مشکل مسکن دارم، خونه ام عین طویله است.
حاکم پرسید: دیگه چی؟
آهو گفت: اعصابم را خرد کرده، هرچی ازش می پرسم، مثل خر بهم نگاه می
کنه. حاکم پرسید: دیگه چی؟
آهو گفت: تا بهش یه چیزی میگم، صداش رو بلند می کنه و عرعر می کنه
. حاکم پرسید: دیگه چی؟
آهو گفت: از من خوشش نمیاد، همش میگه: لاغر مردنی، تو مثل مانکن می مونی.
حاکم رو به الاغ کرد و گفت: آیا همسرت راست میگه؟
الاغ گفت: آره.
حاکم گفت: چرا این کارها رو میکنی؟
الاغ گفت: واسه اینکه من خرم.
حاکم فکری کرد و گفت: خب خره دیگه چیکارش میشه کرد؟ تقصیر خودته که با
یه خر ازدواج کردی...!
نتیجه گیری اخلاقی: در انتخاب همسردقت کنید.
نتیجه گیری عاشقانه: مواظب باشید، وقتی عاشق موجودی می شوید، عشق چشم
هایتان را کور نکندتاريخ : یکشنبه 29 تیر1393 | 12:27 بعد از ظهر | نویسنده : حسین نجاریان
 

ذهن خالي، محل مورد علاقه شيطان است. تمام كارهاي شيطاني در ذهن خالي روي خواهد داد. ذهن خود را با افكار مثبت و با ارزش پر كنيد.

 

۱. در كار ديگران دخالت نكنيد، مگر آنكه از شما درخواست كمك كند.

بيشتر ما با مداخله در امور ديگران، براي خود و آنها مشكلاتي ايجاد مي كنيم. ما معمولاً به اين دليل در كار آنها مداخله مي كنيم كه معتقديم راه ما، بهترين راه است. ما تصور مي كنيم كه منطق ما بهترين منطق است و كساني كه مطابق طرز فكر ما عمل نمي كنند، بايد مورد انتقاد قرار بگيرند و به مسير درست (كه همان مسير ماست) هدايت شوند. اين طرز فكر، وجود فرديت را انكار مي كند. خداوند هر يك از ما را منحصر به فرد آفريده است و هيچ دو نفري، نمي توانند يك جور فكر و عمل كنند. تمام مردان و زنان، به روش منحصر به فرد خودشان عمل مي كنند؛ بنابراين به فكر كار خود باشيد و آرامش را براي خود حفظ كنيد.

 

۲. حسود نباشيد

همه ما اين تجربه را كسب كرده ايم كه چگونه حسادت مي تواند آرامش ذهن را به هم بزند؛ مثلاً وقتي كه شما مي دانيد كه سخت تر از همكاران تان در اداره كار مي كنيد، اما گاهي اوقات آنها ترفيع مي گيرند و شما نمي گيريد، يا اينكه چند سال پيش كاري را شروع كرديد، اما به اندازه همسايه تان كه تازه يك سال است آن كار را شروع كرده، موفق نيستيد. مثال هاي متعددي از اين قبيل در زندگي روزمره وجود دارد، اما هيچ يك از آنها دليل نمي شود كه شما حسودي كنيد. به خاطر داشته باشيد كه زندگي هر كسي طبق سرنوشت او رقم مي خورد كه حالا جزئي از واقعيت اوست. اگر مقدر شده كه شما ثروتمند باشيد، هيچ چيز در دنيا نمي تواند شما را متوقف سازد و اگر اينگونه مقدر نشده باشد، هيچ كس نمي تواند به شما كمك كند. با سرزنش كردن ديگران، در قبال بداقبالي خود، كاري از پيش نمي بريد. مطمئن باشيد كه حسادت، شما را به جايي نمي رساند، تنها آرامش را از ذهن شما مي ربايد.

 

۳. ببخشيد و فراموش كنيد

اين روش، بهترين راه براي رسيدن شما به آرامش ذهني است. ما اغلب به دليل اينكه كسي به ما توهين كرده يا به ما ضرري رسانده است، احساسات ستيزگي را در قلب خود افزايش مي دهيم. ما شكايت ها و گلايه ها در خود را پرورش مي دهيم و نتيجه آن براي ما، تنها بي خوابي، زخم معده و افزايش فشارخون است. توهين يا صدمه ممكن است يك بار اتفاق بيفتد، اما با تشديد شكايات، مدام آن را به خود يادآوري مي كنيم. شما بايد به سرعت اين عادت بد را ترك كنيد. زندگي بسيار كوتاه تر از آن است كه بخواهد بازيچه چنين چيزهايي شود. ببخشيد و فراموش كنيد؛ تنها با بخشش و فراموش كردن است كه عشق شكوفا مي شود.

 

۴. به دنبال تاييد ديگران نباشيد

دنيا پر از آدم هاي خودخواه است. آنها به ندرت بدون انگيزه هاي خودپسندانه كسي را ستايش مي كنند؛ آنها ممكن است امروز شما را ستايش كنند، زيرا در قدرت هستيد، اما به محض اينكه جايگاه خود را از دست داديد، موفقيت شما را فراموش مي كنند و به دنبال پيدا كردن نقص و ايراد در شما خواهند بود. چرا تا حد مرگ براي به رسميت شناخته شدن تلاش مي كنيد؟ اين رسميت، ارزش اين همه تلاش را ندارد. وظايف خود را بسيار اخلاقي و صادقانه انجام دهيد و منتظر تاييد ديگران نباشيد.

 

۵. خودتان را مطابق با محيط پيرامون خود تغيير دهيد

اگر سعي كنيد فقط محيط را تغيير دهيد، موقعيت هايتان را از دست خواهيد داد. به جاي آن، سعي كنيد خودتان را مطابق با محيط اطراف خود تغيير دهيد. به محض انجام اين كار، حتي محيط پيرامون تان كه با شما سر جنگ داشت، به طور اسرارآميزي، تغيير مي كند و با شما همسو و هماهنگ مي شود.

 

۶. آنچه را كه درمان نمي شود، تحمل كنيد

بهترين راه براي تبديل ضرر به سود، همين است. هر روز با تعداد زيادي از ناملايمات، بيماري ها، آزردگي ها و حوادثي مواجه مي شويم كه نمي توانيم آنها را تحمل كنيم و يا تغييرشان دهيم؛ بنابراين بايد ياد بگيريم كه با آنها سازگار شويم. بايد بياموزيم با خوشرويي و بردباري، آنها را تحمل نماييم. به خودتان ايمان داشته باشيد؛ شما برحسب ميزان شكيبايي خود، قدرت و توانايي بيشتري را به دست خواهيد آورد.

 

۷. به اندازه توان خود مسئوليت به عهده بگيريد

لازم است اين پند، هميشه در خاطرتان بماند. ما اغلب تمايل داريم بيشتر از توان مان مسئوليت برعهده بگيريم؛ انگار اين امر، ذهن و منيت ما را راضي مي سازد، اما شما كه حدود خود را به خوبي مي شناسيد، چرا كار بيشتري را تحمل مي كنيد كه نگراني بيشتري را براي شما در بر خواهد داشت؟ شما نمي توانيد با فعاليت هاي بيشتر، ذهن خود را به سمت آرامش سوق دهيد؛ بنابراين درگيري هاي اضافي را كاهش دهيد و اوقات خود را صرف دعا، درون نگري و آرامش نماييد. اين كار افكاري را كه موجب بروز استرس و بي قراري در ذهن تان مي شود، كاهش مي دهد. ذهن آسوده، آرامش بيشتري در بر خواهد داشت.

 

۸. به طور مرتب تمركز را تمرين كنيد

تمرين تمركز، ذهن را آرام مي كند و افكار مزاحم را از بين مي برد. اين كار بالاترين درجه آرامش ذهن است. اگر هر روز نيم ساعت تمركز نماييد، ذهن تان در ۲۳ ساعت و نيم ديگر، آرامش كافي خواهد داشت و ذهن شما به سادگي قبل، درگير ناملايمات نمي شود. با افزايش زمان تمركز روزانه، سود بيشتري عايدتان خواهد شد. به علاوه، كارايي شما نيز افزايش مي يابد و قادر خواهيد بود نتايج بهتري را در زمان كمتري ارائه دهيد.

 

۹. ذهن خود را هرگز خالي نگذاريد

ذهن خالي، محل مورد علاقه شيطان است. تمام كارهاي شيطاني در ذهن خالي روي خواهد داد. ذهن خود را با افكار مثبت و با ارزش پر كنيد. فعالانه يك سرگرمي را دنبال كنيد و كاري را انجام دهيد كه علاقه شما را برانگيزد. شما بايد تصميم بگيريد كه چه چيزي بيشتر ارزش دارد؛ پول يا آرامش ذهن؟ ممكن است سرگرمي هاي شما اغم از كارهاي عام المنفعه يا كار مذهبي، هميشه پولي به همراه نداشته باشد، اما حس موفقيت و تكامل را براي شما در بر خواهد داشت؛ حتي زماني كه از لحاظ جسمي در حال استراحت هستيد، خودتان را مشغول خواندن يا مناجات با خدا نماييد.

 

۱۰. هيچ گاه كاري را به تعويق نيندازيد و هرگز افسوس نخوريد

 

انرژي و وقت خود را با «بايد» يا «نبايد» ها تلف نكنيد. روزها، ماه ها و سال ها ممكن است با اين مناظرات ذهني بيهوده تلف شود. شما هرگز نمي توانيد برنامه ريزي دقيق و همه جانبه اي داشته باشيد، زيرا هرگز نمي توانيد تمام اتفاقات آينده را پيش بيني نماييد. براي وقت خود ارزش قائل شويد و كارهايي را انجام دهيد كه به راستي لازم است انجام شود. مهم نيست كه اولين بار با شكست مواجه شويد؛ زيرا مي توانيد از اشتباهات خود درس بگيريد و بار ديگر موفقيت كسب نماييد. عقب نشيني و نگراني، كاري از پيش نمي برد، هرگز حسرت نخوريد؛ آنچه كه اتفاق افتاده، ديگر قابل تغيير نيست، حتي اگر تمام عمر حسرت آن را بخوريد.

تاريخ : یکشنبه 29 تیر1393 | 12:17 بعد از ظهر | نویسنده : حسین نجاریان


تاريخ : یکشنبه 29 تیر1393 | 12:13 بعد از ظهر | نویسنده : حسین نجاریان


تاريخ : یکشنبه 29 تیر1393 | 12:0 بعد از ظهر | نویسنده : حسین نجاریان
 آیت الله محمدی رییس دفترشورای نگهبان دریزدتاريخ : یکشنبه 29 تیر1393 | 11:2 قبل از ظهر | نویسنده : حسین نجاریان

سرگشته وادي غمم ياالله

ازبي بصري راه ندانم ازچاه

تنها به تواميدعنايت دارم

لاحول ولاقوه الاباالله

3/3/93

يارب توبه حال دل من آگاهي

بيچاره ام وبكف ندارم آهي

عمرم بسرآمد ونرفتم بيرون

ازورطه حقد وحسد وخود خواهي

3/3/93

هرلحظه صداي ربنا ميآيد

ازسبزه وگل بوي خداميآيد

ازحنجرۀ هرچه نهان وپيداست

گلبانگ مناجات ودعاميآيد

3/3/93

ايكه گرديدي اسيرنخوت وكبروريا

خودپرستي را رهاكن درحريم كبريا

هست عالم محضرحق ازگنه پرهيزكن

ازرگ گردن بود نزديكترباماخدا

3/3/93

هرلحظه صداي ربنا مي آيد

آواي خوش خداخدا مي آيد

گرگوش دلت باز نمائي شنوي

گلبانگ مناجات ودعا مي آيد

17/4/93

جانا دل خود خانه بيگانه مكن

جزدوست كسي محرم اين خانه مكن

دروازه دل را بروي غيرببند

اغيارمقيم ملك جانانه مكن

17/4/93

بي اذن توگُل زگِل نخواهد روييد

 

بي عشق تومُل به خُم نخواهدجوشيد

 

اي عشق وگُل ومُل وگِل وخُم به ازل

 

ازپرتويك اشاره ات گشته پديد

23/4/93

فرصت كم است درپي خوبي شتاب كن

خودرا بري زهرعمل ناصواب كن

عالم سراي معرفت ومحضرخداست

درمحضرخدا زگناه اجتناب كن

25/4/93

خواهي كه قبول حق شودصوم وصلوات

بگشوده شود بروي توباب نجات

ازسرسويداي دل خود بفرست

برخاتم انبيامحمد صلوات

26/4/93

برخيزكه درسحرمناجات كنيم

روجانب آن قبله حاجات كنيم

تاچندبخواب غفلت وبي خبري

وقت است كه باخداملاقات كنيم

26/4/93تاريخ : شنبه 28 تیر1393 | 5:7 قبل از ظهر | نویسنده : حسین نجاریان
گرچه تمام عمر خطا كردم اي خدا

اكنون به پيشگاه تو آوردم التجا

من بندۀ توام نروم جاي د يگري

بنده به غيردرگه مولا رود كجا

اي ذوالكرم به رحمت تودل سپرده ام

رحمي كه شد ز بارگنه پشت من دوتا

عمرم گذشت وحاصل عمرم تباهي است

شرمنده ام ازاين همه اعمال ناروا

يارب بحق حرمت خوبان درگهت

دست مرا بگيركه افتاده ام زپا

پوشانده اي گناه مرا پيش چشم خلق

درروزحشرهم مكن اين راز برملا

من زورق شكسته گرداب محنتم

كزساحل عطوفت ورحمت شدم جدا

كارم به خويش وا نگذار اي اله من

مگذار د ر شرارعقوبت شوم فنا

وقتي به نامۀ عملم ميكنم نظر

غم ميكُشد مراكه درآن نيست جزخطا

گويم به خويش مستحق نارِدوزخم

اما دوباره موج زند دردلم رجا

عفوتوازگناه دوعالم فزونتر است

باورنمي كنم كه بدوزخ بري مرا

يارب گناه سالك آزرده را ببخش

بربيگناهي شه عطشان كربلا

23/4/93

 تاريخ : شنبه 28 تیر1393 | 4:41 قبل از ظهر | نویسنده : حسین نجاریان

من گرچه خطاکاروبدم یاالله

ازدرگه خود مکن ردم یاالله

شرمنده ام ازگناه خودياغفار

گفتي كه بيا من آمد م یاالله

10/5/91/یازدهم رمضان المبارک 1433

.................

یارب به محمد وعلی وزهرا

جان حسن وبه خامس آل عبا

مهمان تواییم وشب قدراست امشب

ازلطف وکرم ببخش جرم ما را

31/5/90

..............

يارب زكرم عذرِگناهم بپذ ير

افتا ده به گردا ب غمم د ستم گير

ازبسكه مراهست خطا وتقصير

ترسم نكند ذ كرودعا يم  تا ثير

5/رمضان/1392

...........

فرياد فرياد زنفس كافركيشم

كزسركشيش هميشه درتشويشم

صدحيله بكاربستم ورام نشد

ماندم كه دگرچه حيله اي انديشم

 

5رمضان1392

يارب به جمال خويش مفتونم كن

ازدايره وجود بيرونم كن

بين من وتواين تن خاكيست حجاب

برگيرحجاب ،غرقه درخونم كن

20/2/93

سرگشته وادي غمم ياالله

ازبي بصري راه ندانم ازچاه

تنها به تواميدعنايت دارم

لاحول ولاقوه الاباالله

3/3/93

يارب توبه حال دل من آگاهي

بيچاره ام وبكف ندارم آهي

عمرم بسرآمد ونرفتم بيرون

ازورطه حقد وحسد وخود خواهي

3/3/93

هرلحظه صداي ربنا ميآيد

ازسبزه وگل بوي خداميآيد

ازحنجرۀ هرچه نهان وپيداست

گلبانگ مناجات ودعاميآيد

3/3/93

ايكه گرديدي اسيرنخوت وكبروريا

خودپرستي را رهاكن درحريم كبريا

هست عالم محضرحق ازگنه پرهيزكن

ازرگ گردن بود نزديكترباماخدا

3/3/93

هرلحظه صداي ربنا مي آيد

آواي خوش خداخدا مي آيد

گرگوش دلت باز نمائي شنوي

گلبانگ مناجات ودعا مي آيد

17/4/93

جانا دل خود خانه بيگانه مكن

جزدوست كسي محرم اين خانه مكن

دروازه دل را بروي غيرببند

اغيارمقيم ملك جانانه مكن

17/4/93

بي اذن توگُل زگِل نخواهد روييد

 

بي عشق تومُل به خُم نخواهدجوشيد

 

اي عشق وگُل ومُل وگِل وخُم به ازل

 

ازپرتويك اشاره ات گشته پديد

23/4/93

فرصت كم است درپي خوبي شتاب كن

خودرا بري زهرعمل ناصواب كن

عالم سراي معرفت ومحضرخداست

درمحضرخدا زگناه اجتناب كن

25/4/93تاريخ : شنبه 28 تیر1393 | 4:34 قبل از ظهر | نویسنده : حسین نجاریان
بهرخودسازي مهيا شوكمال اين است وبس

قطره گي بگذارودريا شوكمال اين است وبس

دل بكن ازخاك تاافلاك مآوايت دهند

پاكدامن چون مسيحاشوكمال اين است وبس

گرشوي موساصفت عالم شود سينا تورا

مست ميناي تجلا شوكمال اين است وبس

غنچه بايد گل شود تاعطرافشاني كند

مهرباني را شكوفا  شوكمال اين است وبس

باتوكل برخدا بشكن بت نفس وهوا

فارغ ازآيا واما شوكمال اين است وبس

شيعه مولاعلي بودن كه باگفتارنيست

تابع كردارمولاشوكمال اين است وبس

دردل شب بي ريا روكن بدرگاه خدا

بندگي بنماوآقاشوكمال اين است وبس

مثل ابرنوبهاران ازسررحمت ببار

باعث احياي دنياشوكمال اين است وبس

باسلامي مي توان درقلب مردم جاگرفت

سعي كن محبوب دلهاشوكمال اين است وبس

چشم سرراحفظ كن تاچشم دل بينا شود

چون اويس ازقلب بينا شوكمال اين است وبس

سالك ازاشعارخودچشم صله داري اگر

ذاكرمولا وزهرا شوكمال اين است وبس

27/4/93

 تاريخ : دوشنبه 23 تیر1393 | 1:55 بعد از ظهر | نویسنده : حسین نجاریان
گرچه تمام عمر خطا كردم اي خدا

اكنون به پيشگاه تو آوردم التجا

من بندۀ توام نروم جاي د يگري

بنده به غيردرگه مولا رود كجا

اي ذوالكرم به رحمت تودل سپرده ام

رحمي كه شد ز بارگنه پشت من دوتا

عمرم گذشت وحاصل عمرم تباهي است

شرمنده ام ازاين همه اعمال ناروا

يارب بحق حرمت خوبان درگهت

دست مرا بگيركه افتاده ام زپا

پوشانده اي گناه مرا پيش چشم خلق

درروزحشرهم مكن اين راز برملا

من زورق شكسته گرداب محنتم

كزساحل عطوفت ورحمت شدم جدا

كارم به خويش وا نگذار اي اله من

مگذار د ر شرارعقوبت شوم فنا

وقتي به نامۀ عملم ميكنم نظر

غم ميكُشد مراكه درآن نيست جزخطا

گويم به خويش مستحق نارِدوزخم

اما دوباره موج زند دردلم رجا

عفوتوازگناه دوعالم فزونتر است

باورنمي كنم كه بدوزخ بري مرا

يارب گناه سالك آزرده را ببخش

بربيگناهي شه عطشان كربلا

23/4/93

 تاريخ : پنجشنبه 8 خرداد1393 | 2:39 بعد از ظهر | نویسنده : حسین نجاریان
آزرده خاطرم دگرازروزوروزگار

اي زندگي مرابه غم خويش واگذار

اي آفتاب ازچه برون آمدي چرا

خواهي مرا نظاره كني باتن نزار

خورشيد وارآتش جانم دروني است

روزي رسد كه مي شوداين داغ آشكار

سلطان دردم وبسرم افسرغم است

اي غم  نگيرازسرم اين تاج افتخا ر

گرچه نشسته برف زمستانيم بسر

نازم به چشم خود كه شده ابرنوبهار

اي قبطيان به پادشهي دل نبسته ام

سازد مرا شباني كنعان اميدوار

چون ني كه بند بند وجودش نوا سراست

خيزد زبند بند تنم بانگ ياريار

خنياگرشكسته دل سازمرده ام

جائي كه روزتارشده مثل شام تار

سالك چگونه قصه درد م بيان كنم

سوزنده ترزنارم ودلخون ترازانار

9/3/

تاريخ : دوشنبه 5 خرداد1393 | 11:24 قبل از ظهر | نویسنده : حسین نجاریان
جمعه رفتم به قطعه شهدا

تانمايم تلاوت قرآن

آيه آمد كه معنيش اين بود

زنده جاودانه اند اينان

......

گفت مآيم و د روغ نگفت

آمد اما بروي شانه شهر

بسكه دل بستگي به سنگرداشت

دل اومانده بود د رسنگر

.......

مثل قرآن ورق ورق شده بود

تنش ازبوسه هاي خمپاره

صورت خون گرفته اش چوهلال

پيكراطهرش چومهپاره

........

روزرفتن به جبهه وقت وداع

بوسه زد خواهرش به حنجراو

يعني اي وارث حسين بدان

ميكنم پيروي زخواهراو

...........

داشت درجبهه مادرعباس

سه جوان رشيد و نام آور

ليك ميگفت كاش بود مرا

مثل ام البنين چهارپسر

..........

داخل قاب شيشه اي قشنگ

بودعكسي كه ميزند لبخند

زيرآن عكس جمله اي ديدم

كه شهيدان قلب تاريخند

.......

گفت كودك معلمم گفته است

برود مدرسه پدرفردا

ماد رش گريه كرد وگفت بگو

پدرم رفته روضه الشهدا

28/2/

تاريخ : دوشنبه 5 خرداد1393 | 11:17 قبل از ظهر | نویسنده : حسین نجاریان
امشب دلم دوباره طلبكارِمن شده

غمخواريم نيامده غمبارِمن شده

من داشتم اميدِ رفاقت ازاو ولي

اين نارفيق دشمنِ خونخوارِمن شده

گويا كه شانس باز به من پشت كرده است

چوبِ علم به جايِ عصا دارِمن شده

ازبدبياريم چه بگويم بياببين

درمانِ درد باعث آزارِمن شده

من داشتم توقعِ ديدن زچشمِ خود

گرديده كوروموجبِ ادبارِمن شده

واعظ به جاي موعظه تزورميكند

دائم مخل زند گي وكارِمن شده

دزدي كه درچپاولِ اموالِ اين وآن

مشهورگشته قافله سالارِمن شده

انبارِمن تهي زحبوبات وغله است

تاموش خانه حافظِ انبارِمن شده

ميخواستم كمي بنويسم زمشكلم

اما تمام جوهرِخودكارِ من شده

9/2/93

 تاريخ : دوشنبه 5 خرداد1393 | 11:15 قبل از ظهر | نویسنده : حسین نجاریان
 افسوس كه كارم دگرازكارگذشته است

د يرآمد ي وفرصتِ ديدارگذشته است

تنها قدمي بيش ازاين روزنمانده است

خورشيد دگرازسرِ د يوارگذشته است

اي دارويِ زخمِ جگرِسوخته برگرد

اميد به بهبوديِ بيمارگذشته است

تامصرِچمن دستخوشِ بادِ خزان شد

ازيوسفِ گل گرميِ بازارگذشته است

پوشانده گلِ يخ  گذ رِعاطفه هارا

نوروزازاين كوچهِ نه انگارگذشته است

دنياست مسافركدۀ آمد وشدها

بسياركسان آمده بسيارگذشته است

نازم سخنِ عشق كه درعينِ لطافت

آوازه اش ازگنبد دوارگذشته است

سالك چه نشستي كه تورا قافلۀ عمر

تا چشم كني باز سبكبارگذشته است

22/2/93تاريخ : دوشنبه 5 خرداد1393 | 11:14 قبل از ظهر | نویسنده : حسین نجاریان
صاحبدل است آنكه دهد دل بدست يار

ورنه به آب و گل نبود هيچ اعتبار

گل رابها به بوي خوش وروي دلكش است

بي بوي خوب وروي دلاراچه گل چه خار

احساس نااميدي وخسران نمي كند

خلقي كه شدبه لطف الهي اميد وار

شرمنده ام زنامۀ جرم و عبادتم

طاعت مرا قليل و گناه است بي شمار

كتمان مكن كه جوهر شمشيرها يكي است

دارد شرف زحيدركرارذوالفقار

مسلم مخوان كسي كه جدا شد زاهل بيت

خرمهره راچه داعيه بالعل آبدار

هركس به قدرمعرفتش منزلت گرفت

جغد است درخرابه ودربوستان هزار

خوش آنكه جابه حصن حصين علي گرفت

بردامن دلش ننشيند دگرغبار

مردان حق رضا به قضاي الهي اند

جان خليل دردل آتش شود قرار

تسخيركرده ملك دل خلق شعرتو

سالك به يمن تازگي ولطف كردگار

8/2/93

 

 تاريخ : دوشنبه 5 خرداد1393 | 11:13 قبل از ظهر | نویسنده : حسین نجاریان
من كيم آزرده جاني نقد جان گم كرده اي

درشب توفاني غم آشيان گم كرده اي

من كيم آن عابرسرگشته درراه طلب

جان وتن فرسوده اي راه ونشان گم كرده اي

بحر،توفانزاست يارب كي به ساحل ميرسد

كشتي بي ناخداي بادبان گم كرده اي

نيست ممكن بازگردد برمدارعافيت

سوخته اخترشهاب كهكشان گم كرده اي

نغمۀ شادي چگونه مي تواند سركند

بلبل افسرده حال بوستان گم كرده اي

كيستم ناخورده گندم هرگز ازكتم عدم

ازخطاي ديگران فيض جنان كم كرده اي

لب نيالوده به باده حد مستي خورده اي

مست ناگشته ولي سود وزيان گم كرده اي

كيستم تبعدي اين دوزخ خودساخته

جامه تقوابه شوق پرنيان گم كرده اي

تابكي سالك به خواب غفلتي بيدارشو

كاروان رفت ونشان كاروان گم كرده اي

3/3/93

 تاريخ : دوشنبه 5 خرداد1393 | 11:12 قبل از ظهر | نویسنده : حسین نجاریان
دلم خورده شكستي سخت درپيكارِچشم تو

خدا را با كه گويم قصۀ رفتارِچشم تو

كماني را كه آوردي به جبهه تازگي دارد

تهمتن هم زپا مي افتداز پيكارِچشم تو

دوخورشيداست جاي چشم زيرقوس ابرويت

شود هرشورچشمي كوربا ديدارِچشم تو

چومعبدهاي شرقي رمز و رازِآسمان دارد

 شده نرگس اسيرمعجز معمارِچشم تو

دل يك شهرگشته زائرِكويِ توچون هدهد

نوشته منطق الطيري دگرعطارِچشم تو

درِدكان يوسف بسته شد تاچشم بگشودي

بنازم برتو و بر رونقِ بازارِچشم تو

ببايد شهرزادي باهزارويك شبِ ديگر

كه گويدقصۀ جادوگرِبيمارِچشم تو

اگراستادصورتگرزندعكست به دروازه

تمام روميان زنگي كند آثارچشم تو

ازاين كوچه گذشتن سرشكستن هم زپي دارد

نوشته باخطِ خوانا رويِ ديوارِچشم تو

دمادم نعرۀ مستانه ميآيد زِهرسوئي

ازآن ترسم جهان برهم زند اطوارِچشم تو

كمال الملك درسرداشت نقشي ازتوپرداز

ولي نگذاشت طعمِ قهوۀ قاجارِچشم تو

بده دردستِ سالك صدقلم هفتاد من كاغذ

كه سازد مثنوي تازه ازاسرارِچشم تو

3/3/93

 

 تاريخ : شنبه 13 اردیبهشت1393 | 2:46 بعد از ظهر | نویسنده : حسین نجاریان
 

 

خاطري جمع ازآن زلف پريشان نشود

درشب تارمرا مشكلي آسان نشود

شكوه ازخواسته ياربسي بي هنري است

ماچه دانيم چرا اين بشود آن نشود

به عزيزي نرسدهركه اسيري برود

هركسي ديدبلا يوسف كنعان نشود

آخراي غنچه دلخون لب خودرابگشا

غنچه تالب نگشايد گل خندان نشود

نزند پلك بهم آينه ازشوق وصال

قد مي رنجه نماكاينه حيران نشود

سرما وقدم دوست چه سوادي خوشي

شرطش آن است كه ازكرده پشيمان نشود

معرفت رانتوان برسربازارخريد

بولهب شيفته معجزقرآن نشود

سالك ازدولت حافظ بطلب فيض كه جغد

(طالب چشمه خورشيد درخشان نشود)(حافظ)

10 /2/93